Podmíny užití affiliate programu

Datum vydání: 18. 10. 2022

Obchodní podmínky

spolupráce a provizního systému on-line serveru umístěného na internetové adrese http://invester.cz/affiliate/.

Poskytovatelem provizního systému je:
INVESTER GROUP HOLDING s.r.o.
se sídlem Za Hládkovem 680/12, Střešovice, 169 00 Praha 6

IČ: 06098282 | DIČ: CZ06098282
E-mail: [email protected]
(dále jako „Poskytovatel“ nebo také „Zprostředkovatel“)

 1. Úvodní ustanovení
  1. Tyto obchodní podmínky upravují práva a povinnosti smluvních stran:
  2. vzniklé v souvislosti s dohodou o spolupráci uzavřenou mezi Partnerem a Poskytovatelem;
  3. vzniklé v souvislosti s účastí v provizním systému Poskytovatele.
  4. Registrací do provizního systému vyslovují Partner i Poskytovatel svůj souhlas s těmito obchodními podmínkami a zároveň se obě strany zavazují řídit se těmito obchodními podmínkami.
  5. V otázkách těmito obchodními podmínkami neupravených se vztahy mezi Partnerem a Poskytovatelem řídí platnými právními předpisy, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem.

 2. Vymezení pojmů
  1. Dohoda o spolupráci je jakákoliv dohoda uzavřená dle těchto obchodních podmínek mezi Poskytovatelem a Partnerem, a jejímž účelem je propagace služeb nebo činnosti Poskytovatele. Konkrétní rozsah propagace, výši provize včetně informace o zatížení provize DPH a případně další podrobnosti zveřejní Poskytovatel na svém webovém rozhraní. Dohoda o spolupráci je uzavřena elektronicky a není poskytována v písemné podobě. Dohoda je uzavřena tím, že Partner stisknutím potvrzovacího tlačítka při registraci v provizním systému a přijme obchodní podmínky navrhované Poskytovatelem. Dohoda o spolupráci není příkazní smlouvou ani smlouvou o obchodním zastoupením.
  2. Kampaň neboli také Projekt určuje rozsah marketingové a jiné činnosti, který Poskytovatel blíže definuje v provizním systému a nabízí jej Partnerovi k propagaci. Kampaní se zejména rozumí to, které služby či projekty Poskytovatele mají být prostřednictvím provizního systému propagovány. Podrobné podmínky kampaně nebo skupiny kampaní jsou popsány v dohodě o spolupráci.
  3. Konverze (nebo také ,,Objednávka”) je akce Návštěvníka, která je cílem kampaně. Konverzí se rozumí zejména dokončení objednávky služeb nebo objednávky podílu v Projektu na stránkách Poskytovatele. Z návštěvníka se konverzí stává zákazník Poskytovatele.
  4. Metody propagace jsou marketingové a jiné obdobné činnosti Partnera, kterými Partner propaguje projekty či služby Poskytovatele. Metodami propagace se rozumí zejména:
   1. umístění reklamního obsahu (zejm. bannerů) na webových stránkách Partnera;
   2. uvedení reference na projekty či služby Poskytovatele prostřednictvím blogů, diskuzních fór nebo článků (za předpokladu, že pravidla blogů či diskuzních fór tuto činnost umožňují);
   3. odkaz na projekty či služby Poskytovatele prostřednictvím sociálních sítí;
  5. Návštěvníkem je osoba, která navštíví webové stránky Poskytovatele na základě činnosti vyvíjené Partnerem v rámci povolených metod propagace.
  6. Partnerem je fyzická osoba starší osmnácti let nebo právnická osoba, která se na základě registrace účastní provizního systému Poskytovatele.
  7. Zákazníkem je fyzická nebo právnická osoba, která se zaregistruje na stránkách Provozovatele a vytvoří objednávku podílu ve vybraném Projektu.
  8. Provizním odkazem se rozumí unikátní odkaz přidělený Partnerovi v rámci provizního systému. Partner má nárok na provizi pouze v případě, že byl jeho provizní odkaz využit při uskutečnění schválené konverze.
  9. Provizním účtem je účet Partnera vedený Poskytovatelem v rámci administrace provizního systému, ke kterému má Partner on-line přístup. Na účtu jsou evidovány údaje týkající se zejména počtu objednávek a jejich stavu.
  10. Webové stránky Poskytovatele jsou stránky Poskytovatele umístěné na adrese www.invester.cz.

 3. Účast v provizním systému
  1. Účast v provizním systému vzniká registrací Partnera v provizním systému.
  2. V rámci provizního systému Partner propaguje služby či projekty Poskytovatele na základě dohody o spolupráci pomocí metod propagace.
  3. Partner plně odpovídá za veškeré škody, které způsobí svým jednáním v rozporu s těmito podmínkami a/nebo právním řádem České republiky Poskytovateli, jiným uživatelům webových stránek Poskytovatele nebo třetím osobám.
  4. Partner odpovídá Poskytovateli za správnost a úplnost údajů uvedených při registraci. V případě změn v uvedených údajích je Partner povinen o této skutečnosti bezodkladně Poskytovatele informovat. Poskytovatel neodpovídá za škody vzniklé Partnerovi z důvodu neoznámení změn v údajích.

 4. Práva a povinnosti Partnera
  1. Partner je povinen dbát na to, aby svou činností nepoškozoval či neohrožoval dobré jméno a pověst Poskytovatele či jím nabízeného podílu v Projektu a služeb.
  2. Partner nesmí propagovat podíly v projektu či služby Poskytovatele na webových stránkách, jejichž obsah může jakýmkoliv způsobem porušovat právní předpisy České republiky nebo dobré mravy. Zejména se jedná o webové stránky s pornografickým obsahem a nelegálním obsahem a o webové stránky, jejichž prostřednictvím dochází k porušování práv duševního vlastnictví či propagování těchto činností.
  3. Partner či rodinní příslušníci Partnera nebo osoby jednající ve shodě s Partnerem nesmí objednat podíl v projektu či služby Poskytovatele přes vlastní provizní odkaz Partnera. Pokud tak učiní, zaniká nárok Partnera na provizi z takto získaných konverzí. Pokud uvedeným jednáním vznikla Poskytovateli škoda, je Partner povinen mu tuto škodu v plné výši nahradit.
  4. Partner je povinen chránit své přístupové údaje ke svému proviznímu účtu před zneužitím třetí osobou. Poskytovatel neodpovídá za škodu, která Partnerovi takovým zneužitím vznikne.
  5. Partner je oprávněn využít k propagaci Poskytovatele všech textových a obrazových materiálů, které jsou výsledkem tvůrčí činnosti Poskytovatele nebo ke kterým má Poskytovatel platnou licenci, a které jsou Partnerovi za tímto účelem Poskytovatelem poskytnuty nebo zpřístupněny v provizním systému. Bez předchozího souhlasu Poskytovatele není Partner oprávněn použít poskytnuté materiály jinak než pro účely kampaně.
  6. Partner nesmí bez předchozího souhlasu Poskytovatele jakkoliv pozměňovat HTML kódy, grafickou podobu či obsah reklamních ploch (například bannerů) poskytnutých mu Poskytovatelem k použití v rámci kampaně.
  7. Partner je povinen zajistit, aby v rámci jím zvolených metod propagace nedocházelo prostřednictvím programů, skriptů, znovu načítáním reklamních bannerů či jinými způsoby k nekalému zvyšování počtu zobrazení reklamních ploch Poskytovatele.
  8. Partner se zavazuje, že nebude propagovat Poskytovatele rozesíláním zpráv (emailem, SMS, na diskuzních fórech), které jsou klasifikovány jako SPAM. Pokud bude Poskytovatelem zjištěna taková aktivita Partnera, je Poskytovatel oprávněn odstoupit od dohody o spolupráci a uzavřít provizní účet Partnera. Partnerovi zároveň v takovém případě zaniká nárok na provize, které mu dosud nebyly vyplaceny.
  9. V případě porušení jakékoliv povinnosti vyplývající z těchto obchodních podmínek na straně Partnera, je Poskytovatel oprávněn požadovat za každé takové porušení pokutu ve výši 20 000 Kč. Zároveň tímto není dotčen nárok Poskytovatele na náhradu škody vůči Partnerovi a pokuta je splatná do 30 dnů od doručení výzvy Poskytovatele Partnerovi.

 5. Práva a povinnosti Poskytovatele
  1. Poskytovatel se zavazuje v rámci schvalování provizí pravidelně schvalovat konverze Partnera. O schválení konverze bude Partner informován elektronicky prostřednictvím svého provizního účtu.
  2. Pro získávání informací o konverzích jsou využívány soubory cookie v počítačích zákazníků. Platnost souborů cookie je 30 dní. Partner bere na vědomí a Poskytovatel neodpovídá za to, že v případě, že zákazník volbou ve webovém prohlížeči nebo jinak využívání souborů cookies zakáže, nelze přiřadit konverzi k proviznímu odkazu Partnera, a že za takovou konverzi nenáleží Partnerovi provize.
  3. Poskytovatel neodpovídá za případnou škodu způsobenou propagací programů zapojených v provizním systému.
  4. Poskytovatel se zavazuje vyplatit Partnerovi za jím uskutečněné schválené konverze provizi dle článku 6 těchto obchodních podmínek.
  5. Poskytovatel je oprávněn vyžádat si ke schválení propagační e-maily a další texty, které Partner chce v kampani použít.
  6. Poskytovatel je oprávněn kdykoliv měnit či doplňovat znění těchto obchodních podmínek. Práva a povinnosti stran se řídí vždy tím zněním obchodních podmínek, za jehož účinnosti vznikly. Změnu obchodních podmínek je Poskytovatel povinen Partnerovi oznámit prostřednictvím kontaktního e-mailu, který Partner zadal při registraci. Nové znění obchodních podmínek bude vůči Partnerovi účinné od jeho oznámení.

 6. Provize
  1. Výše provize je je:
   1. Level 1 ve výši 4% z každé uhrazené objednávky.
   2. Level 2 ve výši 1% z každé uhrazené objednávky.
   3. V případě Partnera, který je Provozovatelem určen jako Broker je provize ve výši 5% z každé objednávky.
  2. Partnerovi vzniká nárok na Provizi v případě, že Návštěvník v důsledku činnosti Partnera dokončí, uhradí a dojde k zafinancování Projektu na stránkách Provozovatele.
  3. Provize budou Poskytovatelem schvalovány vždy bezodkladně po uplynutí 30 denní lhůty, po zafinancování projektu na stránkách Provozovatele. Schvalování konverzí probíhá manuálně. O schválení provize bude Partner informován prostřednictvím svého provizního účtu.
  4. Partnerovi vzniká nárok na odměnu ve výši 50 Kč za dokončenou registraci přivedeného Zákazníka a to v případě, že splní tyto požadavky:
   1. Zákazník plně dokončí svou registraci tj.:
    1. Vyplní své celé jméno, platný telefon a platnou e-mailovou adresu,
    2. Dokončí registraci vyplněním své adresy a bankovního účtu,
    3. Nahraje do svého uživatelského účtu kopii dokladu totožnosti a výpisu z bankovního účtu, kde je uvedeno jméno Zákazníka.
    4. Provozovatel jeho účet manuálně ověří.
    5. Zákazník provede svojí první objednávku, kterou řádně uhradí. Odměna je partnerovi připsána jakmile je zafinancovaný projekt na stránkách Provozovatele.
  5. Za zrušené či stornované objednávky nebo při odstoupení zákazníka od smlouvy nevzniká Partnerovi nárok na provizi.

 7. Výplata provize
  1. Partner má nárok na výplatu provize, pokud součet schválených provizí v jeho provizním účtu je vyšší než částka 100 Kč.
  2. Pokud zůstatek provize na provizním účtu Partnera překročí částku uvedenou výše, má Partner možnost požádat o výplatu provize prostřednictvím svého provizního účtu. Na základě žádosti Partnera bude Partnerovi zaslán report, ve kterém bude uvedena výsledná částka, kterou může Partner fakturovat. Pokud Partner nemůže vystavit fakturu, bude mu jeho provize vyplacena na základě dohody o provedení práce.
  3. Splatnost faktury vystavené Partnerem nesmí být méně než 14 dní od jejího doručení Poskytovateli. Je-li na faktuře uvedena kratší doba splatnosti, je faktura splatná 14 dnů od doručení.
  4. Výše celkové provize požadované Partnerem k vyplacení musí odpovídat údajům uvedeným na provizním účtu ke dni, ke kterému její vyplacení Partner požaduje. Poskytovatel je oprávněn žádost Partnera a správnost uvedených údajů přezkoumat. V případě jakýchkoliv nesrovnalostí oznámí Poskytovatel Partnerovi svá zjištění, přičemž se strany zavazují poskytnout si součinnost potřebnou k vyřešení této záležitosti. Po dobu řešení takové záležitosti se staví lhůty stanovené k vyplacení provizí.
  5. Vyplácení provizí probíhá výhradně bankovním převodem v CZK (korunách českých) na bankovní účet Partnera vedený v bance na území České republiky nebo Slovenska, přičemž Partner je povinen sdělit Poskytovateli veškeré údaje potřebné pro uskutečnění platby (zejména číslo účtu). Provize nebudou vypláceny v hotovosti, zahraničním bankovním převodem (s výjimkou převodu na území Slovenska v korunách českých), složenkou ani jiným způsobem, nebude-li mezi Partnerem a Poskytovatelem sjednáno jinak.
  6. Partner si můžu provizi převést do vybraného Projektu, který je inzerován na platformě Provozovatele. Provize musí odpovídat minimální investované částce, která je uvedena v detailu vybraného Projektu. Partner z této Objednávky nemá nárok na provizi.

 8. Námitky Partnera
  1. Partner má v případě pochybností zejména o správnosti evidence zprostředkovaných konverzí nebo schválených provizí možnost uplatnit u Poskytovatele své námitky. V takovém případě je Partner povinen předložit všechny dostupné údaje a záznamy, které s námitkami souvisejí.
  2. Partner má právo uplatnit své námitky do 30 dnů ode dne vzniku skutečnosti, která je důvodem námitky. Na pozdější námitky není Poskytovatel povinen reagovat.
  3. Námitky musí být Partnerem zaslány Poskytovateli v písemné formě, kterou se rozumí také e-mailová zpráva zaslaná na kontaktní e-mail Poskytovatele. Za řádně uplatněnou námitku se považuje pouze taková námitka, která je Poskytovateli řádně doručena, je čitelná a obsahuje všechny informace a podklady, které jsou potřebné k úplnému posouzení námitky Poskytovatelem.
  4. Posouzení a rozhodnutí o podaných námitkách je plně v kompetenci Poskytovatele. Námitky jsou Poskytovatelem vyřizovány zpravidla ve lhůtě 30 dnů ode dne jejich doručení Poskytovateli. Rozhodnutí Poskytovatele je poté oznámeno Partnerovi.

 9. Doba trvání dohody o spolupráci a její zánik
  1. Dohoda o spolupráci je uzavřena na dobu specifikovanou v podmínkách kampaně, případně na dobu neurčitou.
  2. K zániku dohody o spolupráci může dojít:
   1. Dohodou mezi Poskytovatelem a Partnerem.
   2. Výpovědí Poskytovatele nebo Partnera. Výpověď musí být učiněna v písemné formě nebo e-mailem a doručena druhé smluvní straně, a to i bez udání důvodů. Dohoda o spolupráci zaniká dnem doručení oznámení o výpovědi druhé smluvní straně.
   3. Odstoupením od dohody o spolupráci ze strany Poskytovatele. Poskytovatel je oprávněn od dohody odstoupit, jestliže bude prokázáno, že Partner postupuje v rozporu s těmito obchodními podmínkami, právními předpisy nebo dobrými mravy. Oznámení o odstoupení musí být učiněno v písemné formě nebo e-mailem a doručeno Partnerovi s uvedením důvodu odstoupení. Dohoda o spolupráci poté zaniká dnem doručení oznámení o odstoupení Partnerovi. Odstoupením od dohody o spolupráci ze strany Poskytovatele zaniká Partnerovi nárok na dosud nevyplacené provize. V případě, že porušením těchto obchodních podmínek nebo právních předpisů vznikla Poskytovateli škoda, je Partner povinen ji nahradit v plné výši (výše škody se nesnižuje o nevyplacené provize).
  3. Zánik dohody o spolupráci nemá vliv na případné nároky na náhradu škody.
  4. V případě zániku dohody o spolupráci na základě dohody nebo výpovědi je Partner oprávněn vyžádat si vyplacení provizí u Poskytovatele, na které mu ke dni zániku dohody o spolupráci vznikl nárok. Provize budou Partnerovi vyplaceny nejpozději do 14 dnů ode dne doručení faktury.

 10. Ochrana osobních údajů
  1. Poskytovatel prohlašuje, že data Partnera budou chráněna v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Práva Partnera na informace o zpracování osobních údajů, právo požadovat opravu či další práva se řídí platným zněním zákona o ochraně osobních údajů.
  2. Registrací do provizního systému vyjadřuje Partner svůj souhlas se zasíláním emailových zpráv, které budou sloužit k zasílání novinek a informací souvisejících s kampaněmi v provizním systému či s předmětem podnikání Poskytovatele. Tento souhlas lze kdykoliv odvolat.
  3. Při realizaci kampaní, zejména při zasílání e-mailových zpráv, se Partner zavazuje dodržovat právní předpisy České republiky, zejména zákon č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti.
  4. V případě, že při realizací kampaní dojde k porušení právních předpisů dle předchozího článku 10.3 Partnerem, nese za toto porušení výlučnou odpovědnost Partner. V případě, že bude po Poskytovateli v souvislosti s takovou protiprávní činností Partnera požadováno peněžité plnění, má Poskytovatel vůči Partnerovi nárok na úhradu takového plnění, včetně nákladů na právní zastoupení.

Obchodní podmínky v tomto znění jsou platné od 17. 10. 2022.