Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky společnosti INVESTER GROUP HOLDING s.r.o.

 Stanovisko k danění zisků z platformy INVESTER.pdf

 1.8 Popis vyřizování stížností a reklamací.pdf

 1.7 Popis systému řízení rizik.pdf 

 1.6 Zvolený způsob ochrany peněžních prostředků.pdf

 1.2 Výpis z obchodního rejstříku společnosti.pdf                         

                 

 

 

 

OBECNÁ USTANOVENÍ

1. Tyto Obchodní podmínky (dál jen „OP“) jsou nedílnou součástí smlouvy uzavírané mezi INVESTER GROUP HOLDING s.r.o. (dále jen „zprostředkovatel“) a zájemcem o účast na projektech (dále jen „zájemce“). Tyto OP stanovují pravidla pro účast zájemce na projektech vyhledaných a nabízených zprostředkovatelem na webové stránce www.invester.cz (dále jen „portál“). Případná odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před zněním těchto OP. Zprostředkovatel nabízí tři různé kategorie účasti na projektech. K uzavření smlouvy dochází v závislosti na variantě účasti na projektu, vždy však formou potvrzení konkrétní možnosti (tzv. kliknutím) na portálu.

2. Zájemce bere na vědomí, že ač zprostředkovatel vynakládá při výběru projektů i při asistenci na jejich realizaci maximální profesionální úsilí, a sám zpravidla drží podíl ve společnosti realizující projekt, nemůže zprostředkovatel zájemci garantovat ani zisk ani návratnost částky uhrazené zájemcem za účast na projektu, neboť úspěšnost jednotlivých projektů je závislá i na okolnostech, které zprostředkovatel nemůže nijak ovlivnit.

KATEGORIE KOUPĚ PODÍLU PŘÍMO

3. V této variantě se zájemce realizací smlouvy stane vlastníkem konkrétního podílu v konkrétní právnické osobě, tedy společníkem této právnické osoby se všemi právy a povinnostmi, které z toho plynou.

4. V nabídce projektu je vždy uvedena celková výše podílu nabízeného k prodeji prostřednictvím zprostředkovatele a cena za 1% podílu. Zájemce si na portálu vybere konkrétní projekt z kategorie Koupě podílu přímo a vyplní výši podílu, který hodlá pořídit a svůj výběr potvrdí. Systémem zprostředkovatele bude následně vygenerován příkaz k úhradě na částku odpovídající součinu procenta výše objednaného podílu a ceny za 1% podílu. Cena podílu se hradí v penězích (korunách českých). Úhradou celé částky bezhotovostním převodem z bankovního účtu zájemce na bankovní účet založený zprostředkovatelem dochází k uzavření smlouvy mezi zprostředkovatelem a zájemcem. Pro každý projekt je veden samostatný bankovní účet či podúčet.

5. Odkládací podmínkou smlouvy je naplnění zájmu o celý podíl nabízený v konkrétním projektu (v konkrétní právnické osobě). Účinků nabude smlouva s každým konkrétním zájemcem až uzavřením smlouvy s posledním zájemcem, jejímž uzavřením bude zajištěna koupě celého podílu.

6. Zprostředkovatel bezodkladně po splnění odkládací podmínky prostřednictvím svého systému doručí každému zájemci plnou moc k veškerým právním jednáním směřujícím k realizaci vzniku nové právnické osoby, popř. k realizaci převodu podílu v již existující právnické osobě. Zájemce je povinen do 15 dnů vytisknout dvě vyhotovení plné moci, obě je ověřeně podepsat a doručit na adresu zprostředkovatele. Pokud tak zájemce neučiní, vzniká zprostředkovateli nárok na smluvní pokutu ve výši rovnající se výši zájemcem uhrazené ceny podílu. Tím není dotčen nárok zprostředkovatele na náhradu škody v plné výši. Neobdrží-li zprostředkovatel ověřeně podepsané plné moci ani do 20 dnů, je oprávněn odstoupit od smlouvy.

7. Zprostředkovatel bezodkladně po obdržení plné moci od konkrétního zájemce převede jím uhrazenou částku na účet spojený s realizací projektu, tj. na účet správce vkladu v případě, že se projekt realizuje založením nové právnické osoby, a na účet stávajících společníků v případě, že se projekt realizuje prostřednictvím koupě podílu v již existující právnické osobě.

8. Nedojde-li ve lhůtě uvedené na portálu u každého projektu k naplnění projektu, je zprostředkovatel povinen to prostřednictvím svého systému oznámit každému zájemci, který ohledně něj uzavřel smlouvu, a nejpozději do 10 dnů mu vrátit jím uhrazenou částku.

9. Zprostředkovatel má vůči autorovi projektu nárok na provizi. Podrobnosti jsou obsaženy ve smlouvě mezi zprostředkovatelem a autorem projektu.

10. Práva a povinnosti společníka právnické osoby, v níž získal podíl, je zájemce oprávněn realizovat buď sám, nebo k tomu může písemnou plnou mocí s ověřeným podpisem zmocnit zprostředkovatele. Zprostředkovatel je povinen takto udělenou plnou moc přijmout. V případě pověření ze strany zájemce má zprostředkovatel nárok na úhradu nákladů a to pouze v případě, že mu vzniknul doložitelný náklad za každý rok trvání zmocnění za každého zájemce. Náklad je splatný Vždy podle definice Zprostředkovatel, kterou zájemci předal. Zprostředkovatel je povinen respektovat pokyny zájemce, pokud mu budou zájemcem uděleny. To neplatí v případě, že tyto pokyny jsou v rozporu s právními předpisy, s vnitřními předpisy právnické osoby či se zájmy právnické osoby. Každý zájemce bere výslovně na vědomí, že zprostředkovatel bude zastupovat více zájemců, jejichž zájmy nemusí být shodné a že v důsledku toho může postupovat za každého zájemce jinak, včetně rozdílného hlasování za každý podíl na valné hromadě. Zprostředkovatel je oprávněn výkonem práv a povinností společníka pověřit jinou osobu.

11. Vykáže-li právnická osoba v příslušném účetním období, kterým je zpravidla kalendářní rok, existenci zisku, je výplata podílu na zisku jednotlivým zájemcům – společníkům vázána na rozhodnutí příslušného orgánu právnické osoby. Bude-li výkonem práv a povinností společníka pověřen zprostředkovatel, bude vždy hlasovat pro výplatu co největší části zisku společníkům; to neplatí v případě, že by to ohrozilo aktuální finanční situaci či stabilitu právnické osoby, v případě, že by to ohrozilo pravděpodobné vyšší budoucí zisky plynoucí z dalšího investování aktuálního zisku, a v případě, že obdrží od zájemce jiný pokyn. Zisk, ponížený o provizi zprostředkovatele uvedenou v čl. 10 těchto OP, bude vyplácen zájemci jednou ročně na jeho bankovní účet uvedený v jeho účtu na portálu, v penězích (koruny české).

12. Zájemce není nijak omezen v nakládání s podílem získaným v právnické osobě na základě této smlouvy.

KATEGORIE KOUPĚ PODÍLU NEPŘÍMO

13. V této variantě se realizací smlouvy stane zprostředkovatel vlastníkem konkrétního podílu v konkrétní právnické osobě nebo projektu, tedy společníkem této právnické osoby se všemi právy a povinnostmi, které z toho plynou, a zájemci vznikne nárok na výplatu odpovídající části zisku vypláceného právnickou osobou.

14. V nabídce projektu je vždy uvedena celková výše podílu nabízeného k prodeji prostřednictvím zprostředkovatele a cena za 1% podílu. Zájemce si na portálu vybere konkrétní projekt z kategorie Koupě podílu nepřímo a vyplní výši podílu, který hodlá pořídit a svůj výběr potvrdí. Systémem zprostředkovatele bude následně vygenerován příkaz k úhradě na částku odpovídající součinu procenta výše objednaného podílu a ceny za 1% podílu s připočtením částky provize zprostředkovatele dle čl. 19 těchto OP. Cena podílu se hradí v penězích (korunách českých). Úhradou celé částky bezhotovostním převodem z bankovního účtu zájemce na bankovní účet založený zprostředkovatelem dochází k uzavření smlouvy mezi zprostředkovatelem a zájemcem. Pro každý projekt je veden samostatný bankovní účet či podúčet. Dále je možné hradit podíl v kryptoměně. Úhradou celé částky bezhotovostním převodem z Kryptobanking peněženky zájemce do Kryptobanking peněženky zprostředkovatele dochází k uzavření smlouvy mezi zprostředkovatelem a zájemcem. Zájemce obdrží emailem potvrzení od zprostředkovatele o uhrazení kupní ceny za příslušný podíl s rozpisem ceny, popisem potvrzení vlastnictví podílu a data kdy byla úhrada za předmětný podíl připsána na účet zprostředkovatele projektu.

15. Aktuální kurz peněz (korun českých) a kryptoměny je uveden na portálu. Rozhodující je kurz ke dni uzavření smlouvy dle předchozího článku těchto OP. Kurzové riziko nese zájemce. Zájemce bere na vědomí, že digitální měny ani služby na ně vázané nejsou v České republice regulovány právními předpisy a nespadají tak pod regulaci a dohled České národní banky.

16. Odkládací podmínkou smlouvy je naplnění zájmu o celý podíl nabízený v konkrétním projektu (v konkrétní právnické osobě). Účinků nabude smlouva s každým konkrétním zájemcem až uzavřením smlouvy s posledním zájemcem, jejímž uzavřením bude zajištěna koupě celého podílu. Dojde-li v období od uzavření smlouvy se zájemcem do splnění odkládací podmínky ke snížení ceny kryptoměny (změna kurzu kryptoměna x Kč) o 10% či méně, jde snížení (ztráta) k tíži autora projektu a zájemce není povinen nic doplácet. Dojde-li v období od uzavření smlouvy se zájemcem do splnění odkládací podmínky ke snížení ceny kryptoměny o více než 10%, vyzve zprostředkovatel zájemce, aby v jím stanovené lhůtě doplatil do Kryptobanking peněženky zprostředkovatele příslušný rozdíl. Nedojdeli ve stanovené lhůtě k úhradě doplatku, vznikne zprostředkovateli nárok na smluvní pokutu ve výši 2% z částky zájemcem původně uhrazené, a zprostředkovatel je oprávněn odstoupit od smlouvy. Dojde-li v období od uzavření smlouvy se zájemcem do splnění odkládací podmínky ke zvýšení ceny kryptoměny, jde zvýšení (zisk) ve prospěch autora projektu.

17. Zprostředkovatel bezodkladně po splnění odkládací podmínky splní svůj závazek k úhradě ceny celého podílu ve společnosti realizující projekt.

18. Nedojde-li ve lhůtě uvedené na portálu u každého projektu k naplnění projektu, je zprostředkovatel povinen to prostřednictvím svého systému oznámit každému zájemci, který ohledně něj uzavřel smlouvu, a nejpozději do 14 dnů mu vrátit jím uhrazenou částku.

19. Zprostředkovatel má právo na vykoupení nepřímého podílu od zájemce, v případě, že s tím zájemce souhlasí.

20. Práva a povinnosti společníka právnické osoby, v níž získal podíl, realizuje zprostředkovatel sám, není povinen plnit pokyny zájemce. Zprostředkovatel je oprávněn výkonem práv a povinností společníka pověřit jinou osobu. Zprostředkovatel má nárok na provizi vůči zájemci pouze v případě, že se tak v případě konkrétního projektu na ní dohodnou. Totéž platí pro nárok zprostředkovatele na provizi vůči autorovi projektu.

21. Vykáže-li právnická osoba v příslušném účetním období, kterým je zpravidla kalendářní rok, existenci zisku, je výplata podílu na zisku jednotlivým zájemcům – společníkům vázána na rozhodnutí příslušného orgánu právnické osoby. Zprostředkovatel bude vždy hlasovat pro výplatu co největší části zisku společníkům; to neplatí v případě, že by to ohrozilo aktuální finanční situaci či stabilitu právnické osoby, v případě, že by to ohrozilo pravděpodobné vyšší budoucí zisky plynoucí z dalšího investování aktuálního zisku, a v případě, že obdrží od zájemce jiný pokyn. Zisk, ponížený o provizi zprostředkovatele uvedenou v čl. 20 těchto OP, bude vyplácen zájemci jednou ročně na jeho bankovní účet, nebo do jeho Kryptobanking peněženky uvedené v jeho účtu na portále, přepočtený vůči penězům (korunám českým) v kurzu uvedeném na portálu platném ke dni uskutečnění převodu.

22. Zájemce není oprávněn převádět nepřímý podíl získaný v projektu na základě této smlouvy na jinou osobu. Požádá-li o to zájemce, je zprostředkovatel povinen nabídnout nepřímý podíl ostatním zájemcům, zprostředkovatel je oprávněn nepřímý podíl od zájemce sám odkoupit (vyplatit jej), a to za částku mezi nimi smluvenou.

KATEGORIE PODPORA PROJEKTU

23. V této variantě vznikne realizací smlouvy zájemci nárok vůči konkrétní právnické osobě na dodání zboží či služby v hodnotě, kterou si zájemce zvolí.

24. V nabídce projektu jsou vždy uvedeny možnosti výše hodnoty zboží či služby. Zájemce si na portálu vybere konkrétní projekt z kategorie Podpora projektu a vyplní výši částky, kterou hodlá zaplatit a svůj výběr potvrdí. Systémem zprostředkovatele bude následně vygenerován příkaz k úhradě na tuto částku. Cena se hradí v penězích (korunách českých). Úhradou celé částky bezhotovostním převodem z bankovního účtu zájemce na bankovní účet založený zprostředkovatelem dochází k uzavření smlouvy mezi zprostředkovatelem a zájemcem. Pro každý projekt je veden samostatný bankovní účet či podúčet.

25. Bezodkladně po přijetí platby zprostředkovatel vystaví a zájemci prostřednictvím svého systému doručí poukázku (voucher) obsahující specifikaci právnické osoby, vůči níž vznikne zájemci nárok, specifikaci zboží či služby, kterou za voucher zájemce obdrží a výši částky.

26. Zprostředkovatel je povinen zajistit založení právnické osoby definované v projektu, popř. koupi podílu v ní. Zprostředkovatel nenese žádnou odpovědnost v případě, že tato právnická osoba nesplní vůči zájemci své závazky, zprostředkovatel splnění závazků touto právnickou osobou negarantuje ani za tyto závazky neručí.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

27. Není-li v těchto OP stanoveno jinak, zadává zájemce veškeré pokyny a činí veškerá jednání k plnění této smlouvy prostřednictvím svého účtu zřízeného zprostředkovatelem na portálu pro každého zájemce zvlášť. Není-li v těchto OP stanoveno jinak, doručuje zprostředkovatel zájemci veškerá oznámení a dokumenty prostřednictvím jeho účtu na portálu. Za den doručení se považuje den, kdy byl příslušný dokument zpřístupněn zájemci v jeho účtu, bez ohledu na to, kdy se zájemce do svého účtu přihlásí.

28. Účet si zájemce vytvoří při první registraci na portálu. Při vytváření účtu je zájemce povinen uvést správné a pravdivé údaje – své jméno, příjmení, datum narození a bydliště. Při vytváření účtu si zájemce vytvoří uživatelské jméno a heslo, prostřednictvím nichž se při každé další návštěvě portálu přihlašuje ke svému účtu. Zprostředkovatel nezodpovídá za žádnou škodu způsobenou zájemci prolomením či ztrátou hesla a/nebo uživatelského jména, nebo jeho sdělením třetí osobě, výpadkem sítě internet, nebo v důsledku porušení smlouvy ze strany zájemce.

29. Zájemce při registraci a vytvoření účtu na portálu potvrdil, že není politicky exponovanou osobou nebo osobou, vůči níž Česká republika uplatňuje mezinárodní sankce podle zákona o provádění mezinárodních sankcí a že finanční prostředky určené k realizaci smlouvy nepochází z trestné činnosti. Zájemce je povinen oznámit zprostředkovateli, pokud by došlo ke změně situace. Pokud by se kterékoliv prohlášení ukázalo jako nepravdivé, je zprostředkovatel oprávněn ihned zrušit účet zájemce na portálu a odstoupit od smlouvy.

30. Informace, které si strany po dobu účinnosti smlouvy poskytnou, se považují za důvěrné a druhá smluvní strana není oprávněna tyto informace použít či využít jinak, než při plnění dle této smlouvy, ledaže bude druhou smluvní stranou této mlčenlivosti zbavena. Každá smluvní strana zodpovídá za dodržení této povinnosti i za třetí osoby, kterým v souvislosti s plněním smlouvy důvěrné informace zpřístupní. Tato povinnost trvá i po ukončení účinnosti této smlouvy. Tato povinnost neplatí pro případ sporu mezi smluvními stranami řešeného soudem či jiným příslušným orgánem.

31. V ostatním řídí se vztahy smluvních stran obecně závaznými právními předpisy závaznými v České republice. Smluvní strany se dohodly, že spory smluvních stran vyplývající či související s touto smlouvou, které se nepodaří vyřešit smírně, bude projednávat a rozhodovat obecný soud zprostředkovatele tak, jak je stanoven procesními předpisy České republiky.

32. Zprostředkoval zpracovává osobní údaje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., zákon o ochraně osobních údajů v aktuálním znění (dále jen „ZOOÚ“) a je jako správce řádně zaregistrován u Úřadu pro ochranu osobních údajů. Zájemce souhlasí se shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajů obsažených v registračním a objednávkovém formuláři Zprostředkovatele, a to po celou dobu ode dne udělení souhlasu do jeho odvolání či ukončení činnosti Zprostředkovatele. Zájemce si je vědom svých práv podle § 12 a 21 ZOOÚ a prohlašuje, že se seznámil se všemi vyplňovanými částmi formuláře, že jím vyplněné údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně. Souhlas se zpracováním osobních údajů může být odvolán na základě žádosti zaslané na Zprostředkovateli. Pokud vznikne podezření, že Zprostředkovatel postupuje při zpracování osobních údajů v rozporu se zákonem, může zájemce požádat o nápravu závadného stavu. V souladu s § 5 ZOOÚ jsou všechny údaje uvedené ve formuláři shromažďovány a zpracovávány výhradně pro účely realizace transakcí podle této smlouvy a pro účely zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků podle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti. Zprostředkovatel prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje zájemce pouze v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny. Zaměstnanci Zprostředkovatele, nebo jiné fyzické osoby, které zpracovávají osobní údaje na základě smlouvy, a další osoby, jsou povinny zachovávat mlčenlivost o osobních údajích, dle § 15 ZOOÚ. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, nicméně jedná-li se o osobní údaje požadované v objednávkovém či registračním formuláři, jejich poskytnutí je podmínkou pro realizaci této smlouvy

33. Obě smluvní strany prohlašují, že se necítí být slabší smluvní stranou. Obě smluvní strany na sebe přebírají riziko změny okolností a vzdávají se práva domáhat se zrušení závazku z této smlouvy. Práva vzniklá z této smlouvy nesmí být postoupena bez předchozího písemného souhlasu druhé strany. Na závazky vzniklé z této smlouvy se nepoužijí ustanovení občanského zákoníku o změně okolností a neúměrném zkrácení.

34. Zprostředkovatel je oprávněn tyto OP jednostranně změnit. Změnu oznámí zprostředkovatel tak, že každému zájemci doručí změnu podmínek prostřednictvím jeho účtu na portálu. Zájemce má právo změny odmítnout a smlouvu z tohoto důvodu vypovědět ve výpovědní době 14 dnů.

35. Tyto obchodní podmínky jsou účinné ode dne 2. 11. 2018.