CÍLOVÁ ČÁSTKA: 12.100.000 Kč
VOLNÝ PODÍL: 14 % ?
Cena za 1% podílu: 864.285 Kč
Min. částka pro nákup: 1.000 Kč
NAŠE HODNOCENÍ PROJEKTU: C Vyšší riziko ?
Zajištění projektu: Ne ?
39%

Předobjednáno 4.684.300 Kč z cílové částky 12.100.000 Kč

Nezávazná poptávka podílu

Uživatelé, kteří podporují projekt

 

POPIS PROJEKTU

Jako investor máte nyní jedinečnou příležitost být součástí zahájení sériové výroby zcela přelomového konceptu udržitelného bydlení nezávislého na inženýrských sítích. Staňte se spoluzakladateli naprosto nového segmentu globálního trhu. 

Naprosto originální projekt energetického jádra NyrdenCore umožňuje bydlet bez strachu z blackoutu a nedostatku vody a s minimálními provozními náklady na místech bez elektřiny, vody a kanalizace.

Inovativní využití existujících technologií a těch nejkvalitnějších dostupných komponentů nemá v současnosti konkurenci. NyrdenCore má přitom obrovský potenciál stát se technickým vybavením mobilních i pevných staveb po celém světě. 

NyrdenCore je účinnou ochranou před očekávaným negativním vývojem energetiky a vodárenství. Zároveň je příležitostí pro využití nezasíťovaných pozemků a vodních ploch, na kterých jinak prakticky stavět nelze. 

 

JAK NYRDENCORE FUNGUJE

NyrdenCore je prefabrikované technologické jádro plně soběstačného a zároveň nulového domu. Vedle úspory celkových nákladů na provoz se jeho využitím snižuje i pracnost projektování a realizace. NyrdenCore obsahuje systémy všech potřebných profesí: výroba elektřiny, větrání, vytápění, chlazení, výroba pitné vody, příprava teplé vody, likvidace biologických odpadů včetně splašků a vaření. 

Energii k provozu NyrdenCore získává ze slunce, větru, větracího vzduchu, biomasy a záložní elektrocentrály. Pitnou vodu vyrábí z dešťových srážek a z kondenzátu vznikajícího při provozu tepelného čerpadla. Veškeré biologické zbytky včetně splašků přetváří zpět v biomasu, teplo a páru, takže z hlediska vlivu na životní prostředí nevzniká žádný odpad.

Nedílnou součástí NyrdenCore je nosná konstrukce buňky, designový interiér, řídicí jednotka celého systému a provozní software. Celek má kompaktní tvar, aby zabral minimum prostoru.

NyrdenCore představuje komplexní systém osmi domovních profesí. V rámci jeho návrhu a ověřování funkčnosti byl zpracován virtuální model, na kterém lze simulovat veškeré provozní stavy, které mohou v reálném provozu nastat. Pro představu o složitosti řešených vazeb: oblast zaměřená na hospodaření s teplem má celkem 16 módů, oblast hospodaření s vodou 8 módů a oblast, ve které se řeší parametry vzduchu 5 módů. Zmíněné tři oblasti jsou na sobě v určité době zcela nezávislé a jindy naopak maximálně provázané. Simulace byly během zhruba tříměsíčního ověřování provedeny pro různé klimatické oblasti a různé provozní podmínky. Potvrdily výchozí předpoklad, že při dodržení vstupních parametrů mají člověkem neovlivnitelné proměnné dopad pouze na dimenze periferií systému. Pro jejich přibližný návrh byl zpracován konfigurátor dostupný na https://www.nyrdencore.com/

 

INVESTIČNÍ ZÁMĚR

Vývoj jádra NyrdenCore a dosavadní marketingové aktivity v první fázi projektu financoval autor z vlastních zdrojů. Investice je tak určena na spuštění druhé fáze. Ta zahrnuje výrobu prototypu, ověřovací poloprovoz, certifikaci, marketing a následné spuštění sériové výroby. Obchodní a finanční plány jsou zpracované na základě aktuálního stavu projektu, dle rozsahu a naléhavosti řešeného problému, velikosti trhu a času potřebného k vybudování obchodní sítě. 

Návratnost investice bude za 26 měsíců po spuštění druhé fáze (tedy po zafinancování tohoto projektu) a prodeji 17 kusů jader.

Bod zvratu nastane za 33 měsíců od spuštění této fáze projektu, a to při prodeji 32 kusů jader NyrdenCore (již v této fázi jsme schopni registrovat a zasmluvnit předobjednávky na tento produkt z řad veřejnosti).

 

 

CÍL PROJEKTU

Cílem projektu je dovést vývoj originální technologické inovace do výrobní fáze a vytvořit v oblasti off-grid systémů zcela nový segment – pokročilý a unifikovaný All-in-One systém pro řešení absolutní soběstačnosti domů. Jádro NyrdenCore má všechny předpoklady k úspěchu v globálním měřítku. Součástí plánu je proto postupné rozšíření aktivit z Česka do zahraničí a vybudování rozsáhlé obchodní sítě se stovkami zákazníků ročně. NyrdenCore je postaveno na vysoké užitné hodnotě, kvalitním designu a zpracování, spolehlivosti a nadstandardním zákaznickém servisu. NyrdenCore má proto za cíl etablovat se výhradně jako prestižní značka.

 

VYUŽITÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ

Finanční prostředky budou využity na výrobu prototypu, ověřovací poloprovoz, certifikaci a další fázi marketingu, tedy činnosti plánované do konce roku 2020 a předcházející spuštění sériový výroby.

Počátečním kapitálem projektu je nehmotný majetek zahrnující know-how komplexního technologického jádra, software pro modelování provozních stavů, software pro navrhování periferií jádra a algoritmus operačního systému řídicí jednotky. Výše tohoto kapitálu je s ohledem na celkový obchodní potenciál konceptu NyrdenCore vyčíslena autory na 18 milionů Kč.

 

AUTOR PROJEKTU A TÝM

Autorem projektu je Jan Blažíček. Je stavebním inženýrem se specializací na termohydrauliku a energetickou účinnost technického vybavení budov. Má zkušenosti s řízením výrobních i stavebních projektů. Pracoval ve společnostech PPF a Sekyra Group. Několik let byl odborným redaktorem portálu TZB-info. V rámci realizace je zodpovědný za technologický vývoj jádra a jeho následnou výrobu.

Zodpovědnost za obchodní stránku včetně marketingu a firemní ekonomiky má Petr Javůrek. Je stavebním inženýrem. Má zkušenosti z nejvyššího managementu developerských a majetkových firem (mj. 10 let v PPF). 

Zodpovědný za právní oblast je právník se zkušenostmi v oblasti stavební výroby a správy majetku (PPF) a s advokátní praxí Martin Wurst.

 

SILNÉ A SLABÉ STRÁNKY

Silné stránky

Asi největší výhodou je náskok ve vývoji produktu, který dosud nemá konkurenci. Přidaná hodnota NyrdenCore spočívá v komplexnosti řešení. Díky synergii všech pečlivě vybraných komponentů koordinovaných originálním nadřazeným softwarem zajišťuje přeměnu nežádoucího odpadu produkovaného jedním zařízením v žádoucí vstup potřebný pro fungování jiného zařízení v systému. Jádro je využitelné v kterékoliv oblasti Země. A do budoucna možná i mimo ni.

Slabé stránky

NyrdenCore bude pro zákazníky i dealery zpočátku neznámou, což může vyvolávat opatrnost nebo nedůvěru. Obchodní model s projekčními kancelářemi v roli dealerů bude třeba rozšířit do zahraničí, což představuje poměrně náročný a finančně nákladný proces. 

Konkurence

V současné době na trhu není žádný výrobek, který by nabízel komplexní řešení plné soběstačnosti v oblastech energetiky a vodohospodářství. 

Mezi nepřímé konkurenty patří tradiční výrobci parciálních off-grid řešení – komponentů (zdroje na biomasu, fotovoltaika, akumulace elektřiny, domácí úpravny vody, domácí ČOV). Přestože některé jejich zboží patří do absolutní světové špičky, jde výhradně o produkty specializované jen na jednu profesi, zatímco NyrdenCore využívá efektivní synergii všech osmi.

Za nepřímou konkurenci lze považovat i veřejnou technickou infrastrukturu (elektrické, plynové, vodovodní a kanalizační sítě). 

 

ODBYT A PRODEJ

Trh pokročilých All-in-One off-grid systémů zatím neexistuje. Budoucím trhem jsou přitom všechny oblasti stavebnictví. Obzvláště pak segment objektů pro bydlení a služby, které se bez plné soběstačnosti v oblastech energetiky a vodohospodářství neobejdou. Jde například o stavby v odlehlých lokalitách nebo plovoucí a mobilní domy.

Cílovou skupinou jsou dále zájemci o plnou soběstačnost, ať už kvůli vývoji cen, kvality či bezpečnosti síťových služeb, nebo z principu ochrany životního prostředí. 

Budoucí trh All-in-One off-grid systémů je globální. Problémy s  energiemi, odpady a vodou řeší lidé na všech kontinentech bez ohledu na technickou či environmentální vyspělost státu.

NyrdenCore je investičně dražším produktem. Cena jádra činí 100.000 EUR. Nicméně, na konci životního cyklu je ze všech technologií ekonomicky nejvýhodnější. 

Kromě nezávislosti na dodavatelích energií a vývoji jejich budoucích cen jsou bonusem pro koncového zákazníka extrémně nízké provozní náklady a možnost využít levné pozemky bez připojení na inženýrské sítě. K tomu pak velmi jednoduché úřední povolení, protože většina klíčových vyjádření dodavatelů energií a dalších „připojovatelů“ na jejich rozvody odpadá.

 

 

BUDOUCÍ VLASTNICKÁ STRUKTURA

Rozdělení obchodních podílů v nové společnosti bude následující:

84% - Nyrden s.r.o.

2% - INVESTER GROUP HOLDING s.r.o.

14% - Volný obchodní podíl k dispozici

 

 

INVESTOR

 

MONETIZACE

Uživatel zakoupí nepřímý obchodní podíl ve společnosti ve výši 1%, za cenu 864.285.- Kč. Investor získává pravidelnou výplatu výnosu ve výši 1 % z celkového zisku společnosti, tedy v případě splnění odhadů získává výnos za 3. rok 85.360 Kč (zhodnocení 9,87 % p.a.). Za 4. rok získá uživatel 394.360 Kč (zhodnocení 45,62% p.a.). Za 5. rok získá uživatel 850.000 Kč (zhodnocení cca 98% p.a.). Dle splnění předpokladu autorů bude zisk uživatele každý rok dále narůstat. Návratnost investice je odhadována na cca 54 měsíců.

Podrobně: Uživatel zakoupí 1 % obchodního podílu ve výši 864.285.- Kč. Společnost využije takto získaný kapitál pro účely popsané v prezentaci. Během prvního roku bude společnost připravovat prototyp zařízení. V druhém roce společnost předpokládá ztrátu, investor nedostane žádný výnos. Pokud se společnosti podaří splnit stanovené obraty, po 3. roce získává podíl ze zisku 85.360 Kč, po zdanění srážkovou daní 74.226 Kč (čisté zhodnocení cca 8,58% p.a. z ceny podílu). Po 4. roce uživatel získává podíl ze zisku 394.360 Kč, po zdanění srážkovou daní 342.921 Kč (čisté zhodnocení cca 39% p.a. z ceny podílu). Po 5. roce uživatel získává podíl ze zisku 850.000 Kč, po zdanění srážkovou daní 739.130 Kč (čisté zhodnocení cca 85,5% p.a. z ceny podílu).

Výplatu podílu na zisku získává uživatel vždy jednou ročně, na základě účetní závěrky projektu, která probíhá koncem března následujícího roku. Během dalších let společnost generuje výnosy dle každoročních účetních uzávěrek a uživatel je dostává po celou dobu, kdy vlastní podíl. Vlastněný obchodní podíl může časem nabývat na hodnotě (v závislosti na ekonomických výsledcích společnosti). Uživatel ho může výhodně prodat komukoliv, kdo o něj projeví zájem za jeho aktuální cenu. Data prezentovaná v rámci monetizace byla poskytnuta autorem projektu.

RIZIKO

Projekt má přiřazen „Rating: C" Vyšší riziko – Tento rating přidělujeme projektům, které nemají žádnou obchodní historii. Jedná se o nový produkt. Kapitál především směřuje do nákupu přístrojů a vybavení. Projekt není jištěn hmotným majetkem a představuje vyšší riziko, které vyvažuje vysokým výnosem. 

 

logo invester

Máte dotaz, nebo se Vám zdá, že jsme něco nezodpověděli dostatečně jasně? Kontaktujte nás, rádi zodpovíme všechny Vaše dotazy. Kontakt na obchodní ředitelku: Markéta Apltauerová, e-mail marketa@invester.cz, telefon +420 702 147 373.